Triumph TR7 V8 (GR. 4) Manx Trophy
OTT 220-V1
OTT 220-V2
OTT 220-V3
OTT 220-V4
OTT 220-V5
OTT 220-V6
OTT 220-V7
OTT 220-V8
OTT 220-V9
  • OTT 220
  • OTT 220-V1
  • OTT 220-V2
  • OTT 220-V3
  • OTT 220-V4
  • OTT 220-V5
  • OTT 220-V6
  • OTT 220-V7
  • OTT 220-V8
  • OTT 220-V9

Triumph TR7 V8 (GR. 4) Manx Trophy

Due Date:  Released
Ref Name Scale RRP
OTT 220 Triumph TR7 V8 (GR. 4) Manx Trophy 1:18 £127.99